Cố vấn học tập

DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP

NĂM HỌC 2017 – 2018

STT Giảng viên CVHT Lớp Số điện thoại
1  Hà Thị Phương Anh 8DTH 0939 380 382
2  Triệu Vĩnh Viêm 9DTH 0943 589 909
3  Nguyễn Hoàng Hôn 10DTH 0907 557 166
4  Trần Thị Ngọc Thảo 10DTH 0948 499 489
5  Hoàng Ngọc Hiển 10CTH 0943 008 175
6  Võ Ngọc Lợi 11DTH 0167 461 4988
7  Tăng Phước Huy