Lãnh đạo khoa CNTT

TS. Ngô Đức Lưu – Trưởng khoa
Liên hệ:
– Email:  ndluu@blu.edu.vn 

– Điện thoại: 0913 610 007

Ths. Triệu Yến Yến – Phó trưởng khoa
Liên hệ: 

– Email: tyyen@blu.edu.vn

– Điện thoại: 0919 000 775